Memcached segfault on increment

Janusz Dziemidowicz janusz.dziemidowicz at nasza-klasa.pl
Wed Jun 18 17:37:33 UTC 2008


2008/6/18 Dustin Sallings <dustin at spy.net>:
>  I have reproduced this in a test program, but I don't quite understand the
> cause yet.  It seem to be the assoc_find bug.

Would it be possible for you to show this test program? I was unable
to reproduce it by synthetic test case myself.

-- 
Janusz Dziemidowicz
Administrator
nasza-klasa.pl
phone: +48500298526
email: janusz.dziemidowicz at nasza-klasa.pl

Nasza Klasa Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 57/5, 51-670 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS:0000289629, NIP:898-21-22-104, REGON:020586020
Kapitał zakładowy: 67850 PLN


More information about the memcached mailing list